پایان نامه مهندسی نانوالکترونیک

پایان نامه ارشد بررسی قابلیت مدیریت اجسام با ابعاد نانومتر توسط انبرک های نوری

فهرست عناوین صفحه فصل اول پیشینه تحقیق و بررسی منابع….. ۱ مقدمه:…. ۲ ۱-۱ نظریات دستکاری میکروسکوپی نوری…. ۳ ۱-۲ نیروی اپتیکی:….. ۴ ۱-۳ فشار اپتیکی:…… ۶ ۱-۴ معرفی انبرک های نوری…. ۷ ۱-۵ دینامیک انبرک های نوری:…۱۰ ۱-۶ تعدادی از کاربردهای انبرک های نوری:..۱۲ ۱-۷ تله اندازی نوری… ۱۲ …

توضیحات بیشتر »