پایان نامه جهانگردی و توریسم

پایان نامه توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی

توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی چکیده: سیر و سیاحت یکی از راه های خداشناسی و رسیدن به کمال سیر آفاق و انفس است که از آن به هجرت به درون و بیرون تعبیر می شود. با در نظر گرفتن خلقت هستی و انسانها و بیهوده نیافریده شدن انسان …

توضیحات بیشتر »