پایان نامه آمار

مقاله بررسی عوامل موثر بر تصادفات شهری با روشهای آماری

مقاله بررسی عوامل موثر بر تصادفات شهری با روشهای آماری  ماهیت تصادفات درون شهری و برون شهری با یکدیگر در برخی از عوامل و حتّی شدت میزان خسارت، جرح و فوت متفاوت بوده است. برای روشن نمودن پارامترهای تاثیرگذار در تصادفات درون شهری، با استفاده از روشهای آماری و آزمون …

توضیحات بیشتر »

پایان نامه آماری- تغییر حساسیت بینایی با افزایش سن

پایان نامه آماری- تغییر حساسیت بینایی با افزایش سن  روش کار : از میان ۱۱۰ مراجعه کننده به کلینیک بینایی سنجی پس از توضیح کامل پروژه و گرفتن رضایت اطلاعات شامل : سن ، جنس گرفته شده و در پرسشنامه مربوطه ثبت گردید .  در مرحله بعد معاینات گرفتن دید …

توضیحات بیشتر »