روش تدریس

 اثرات تکلیف شب برای دانش آموزان

 اثرات تکلیف شب برای دانش آموزان تکلیف همواره به عنوان یکی از عوامل مهم در تحقق یادگیری مطرح بوده و در هر دوره متناسب با برداشتی که از یادگیری وجود داشته، شکل و نوع تکلیف نیز متفاوت بوده است. شاید در گذشته اگر دانش آموزی صرفاً موفق به محفوظاتی در …

توضیحات بیشتر »

چند روش تدریس فعال و پویای علوم تجربی

آموزش علوم در دوره اموزش عمومی ان است که دانش اموزان را برای یادگیری مادام العمر آماده کند به عبارت دیگر هدف ملی اموزش علوم ایجاد مهارت و توانایی کسب سواد علمی – فناورانه در دانش اموزان است براین اساس هدف های اموزش علوم را میتوان در سه حیطه اصلی و اساسی …

توضیحات بیشتر »