دادخواست خانوادگی

اظهار نامه از سوی زوج برای زوجه جهت تمکین

لینک دانلود در انتهای این متن بعد از انعقاد عقد نکاح زن میتواند نفقه خود را از مرد مطالبه کند. حتی در صورتیکه در دوران عقد باشند ولی در صورتیکه مرد منزل مستقلی را فراهم کرده باشد و زن از تمکین خودداری کند در این صورت دیگر نفقه به زن …

توضیحات بیشتر »

فرم دادخواست حقوقی اجازه ثبت ازدواج به علت خودداری ولی از اذن

در پاره‌ای از موارد، اعتبار اذن ولی ساقط می‌شود و دختر باکره می‌تواند بدون اذن پدر یا جد پدری خود اقدام به ازدواج کند؛ چنین ازدواجی به حکم قانون صحیح و نافذ است. این قیود محدود کننده عبارتند از: الف: ولی باید در قید حیات باشد، وگرنه اجازه او لازم …

توضیحات بیشتر »

برگ دادخواست به دادگاه عمومی درباره ابطال عقد ازدواج به علت وجود اکراه و فقدان قصد

نامه دادخواست به دادگاه عمومی با سلام احتراماً به استحضار می رساند: اینجانبه با خوانده به موجب عقدنامه شماره مورخ دفترخانه شماره “شماره ونام شهرستان” عقد ازدواج دائم منعقد کردیم. نظر به اینکه انعقاد عقد ازدواج مذکور به اکراه اولیای قانونی و برخلاف میل در غیبت اینجانبه بوده وازدواج … …

توضیحات بیشتر »