دانلود کتاب آموزش تری دی مکس(۳DS MAX) بصورت کامل و تصویری

نرم افزار ۳D Max معروف ترین نرم افزار برای طراحی سه بعدی و انیمیشن سازی میباشد. از این نرم افزار به دلیل امکانات محاسباتی و مهندسی که دارد، علاوه بر ساخت انیمیشن برای طراحی سازه های معماری و صنعتی نیز استفاده میشود.

یکی از ویژگی های مثبت نرم افزار تری دی مکس، سازگاری آن با پلاگین ها و افزونه های مختلف است. همین افزونه ها هستند که امکان کاربری های مختلف را فراهم میکنند. از یک طراحی ساده ۳ بعدی گرفته تا ساخت انیمیشن برای بازی های کامپیوتری، و یا طراحی معماری ساختمان. نرم افزار ۳D Max از عهده همه اینها بر میآید.

با توجه به پرکاربرد بودن این نرم افزار (مخصوصا در کشور خودمان) ، تصمیم گرفتیم مجموعه آموزش ۳D Max 2013 را تهیه کرده و در اختیار شما قرار دهیم. زیرا آشنایی با امکانات مختلف ۳D Max و کار حرفه ای با آن، نیازمند آموزش کامل و جامع است.

قسمت هایی از این آموزش

آﻣﻮزش ﻧﺮم اﻓﺰار سه ﺑﻌﺪی ﺳﺎزی ۳DS MAX

 آﺷﻨﺎﯾﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻨﯿﻢ ۳DSMAX

در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ۳DS MAX آﺷﻨﺎ ﻣﻲکنیم .  ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮﻧﺎمه ﭘﻨﺠﺮه ای اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ دﯾﺪﮔﺎه ھﺎ ،ﻧﻮار اﺑﺰار ، ﻣﻨﻮھﺎ و ﭘﺎﻧﻞ ھﺎ .

در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮﻧﺎمه روش ھﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﺷﯿﺎء از ﻣﻨﻮھﺎی ﭘﺎﻧﻞ ﻓﺮﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮐﻨﯿﻢ .

ﻧﻮار ﻣﻨﻮ:

ﻧﻮار ﻣﻨﻮ درﺳﺖ در زﯾﺮ ﻧﻮار ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎمه ﻗﺮار دارد که ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻣﺎن ھﺎ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا در ۳DS MAX در اﯾﻦ ﻣﻨﻮھﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ . ﻣﺎ اﺑﺘﺪا ﻣﻨﻮھﺎﯾﻲ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻲ دھﯿﻢ که در ﭘﺎﻧﻞ ھﺎ ﮔﺰینه ھﺎی آﻧﮭﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﮭﺎ راه دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن آﻧﮭﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻣﻨﻮھﺎ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻠﯿﺪھﺎی ﻣﯿﺎن ﺑﺮ اﺳﺖ ﭘﺲ اﺑﺘﺪا به آﻣﻮزش ﻣﻨﻮھﺎی Group و Edit و File  می ﭘﺮدازﯾﻢ  . اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﻣﺮحله کمی خسته ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﯾﺎدﮔﯿﺮی آن ﺟﺰ ﮐﺎر و ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺪاﻧﺎﺷﺪﻧﻲ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺖ

ﻣﻨﻮی File :

اﯾﻦ ﻣﻨﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮﻣﺎن ھﺎی  زﯾﺮ می ﺑﺎﺷﺪ :

ﻓﺮﻣﺎن New

اﺟﺮای اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﺳﺒﺐ ﭘﺎک ﺷﺪن صحنه ﻓﻌﻠﻲ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﻲ صحنه ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد که ﻣﻌﺎدل ﮐﻠﯿﺪھﺎی ﻣﯿﺎنبر Ctrl +N ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   . زﻣﺎﻧﻲ که اﯾﻦ ﮔﺰینه را اﻧﺘﺨﺎب  ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﻗﺴﻤﺖ Options ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد . ﮔﺰینه اول اﮔﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ھﻢ اﺷﯿﺎء درون صحنه و همچنین ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت سلسله ﻣﺮاﺗﺒﻲ آﻧﮭﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه ﻓﻘﻂ ﮐﻠﯿﺪھﺎی ﻣﺘﺤﺮک ﺳﺎزی آن از ﺑﯿﻦ ﻣﻲ رود…

4000 تومان – خرید


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *